peshmerga headquarters in the qandil mountains. southern kurdistan. 1950s? [via @Sero72Turan]

  1. kchikurdi posted this